img img
Naujienos img Apie mus rašo img Klauskite img Dažnai užduodami klausimai img Kontaktai img Skelbimai
img  img
img LTEN
img img
img img 


Paieška:  

VĮ Panevėžio miškų urėdijos stumbrynas

img
MIŠKOTVARKA  


VĮ Panevėžio miškų urėdijos miškotvarkos projektas 1997-2006 metams (santrauka)
2006-02-27

Miškotvarkos projektas – tai dokumentas, pagal kurį organizuojamas miškų ūkis ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Panevėžio miškų urėdija visus miško želdinimo, kirtimo, apsaugos ir kitus nustatytus darbus atlieka vadovaudamasi specialiai šios urėdijos miškų tvarkymui parengtu miškotvarkos projektu. Toks projektas yra sudaromas kiekvienai miškų urėdijai dešimties metų laikotarpiui, atsižvelgiant į praėjusio dešimtmečio veiklos rezultatus, esamą situaciją konkrečiuose miškuose pagrindinius ūkininkavimo tikslus, vadovaujantis Miškų įstatymu ir kitais teisės aktais. Panevėžio miškų urėdijos miškotvarkos projektą parengė Valstybinis miškotvarkos institutas.

Bendrieji ūkininkavimo miškuose tikslai, kurių siekiama vykdant ūkinę veiklą pagal miškotvarkos projektą, yra šie:
* miško išteklių išsaugojimas ir gausinimas, vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais;
* visuomenės informavimas apie urėdijos miškus, jų būklę ir tvarkymą;
* pažangiausių šalies bei užsienio technologijų ir techninių priemonių bei miškų mokslo pasiekimų diegimas į miškų ūkio gamybą ir miškininkystę.

Kiekviena miškų urėdija tvarko skirtingus miškus ir ūkininkauja skirtingomis sąlygomis, todėl skiriasi atskirų urėdijų konkretūs ūkinės veiklos tikslai ir prioritetai.

Panevėžio miškų urėdijos teritorija išsidėsčiusi Panevėžio rajone bei dalyse Kėdainių, Radviliškio ir Kupiškio rajonų. Šios urėdijos miškuose auga beveik visos Lietuvoje sutinkamos medžių rūšys, vyrauja mišrūs ir aukšto produktyvumo medynai. Ypač našūs yra juodalksnynai. Daugiausia yra laikinai užmirkusių bei derlingų ir labai derlingų dirvožemių, nusausintos žemės užima apie 25 proc. viso urėdijos miškų ploto (pagrindiniai miškų rodikliai pateikti santraukos pabaigoje pridedamoje lentelėje). Į urėdijos teritoriją įeina Krekenavos regioninis parkas, Žaliosios girios botaninis-zoologinis draustinis, kiti draustiniai. Šie ir kiti faktoriai sąlygoja miškotvarkos projekte planuojamą miškų urėdijos ūkinę veiklą. Taigi, siekiant jau išvardintų bendrųjų ūkininkavimo miškuose tikslų, Panevėžio miškų urėdijos veikloje prioritetas teikiamas:
a) didelio našumo mišrių medynų su gausia biologine įvairove formavimui, jų racionaliam naudojimui;
b) Panevėžio miškų urėdijos miškų atliekamų rekreacinių ir kitų socialinių bei ekonominių funkcijų, svarbių Panevėžio, kitų miestų bei kaimų gyventojams, užtikrinimui;
c) nusausintų miško plotų priežiūrai, tvarkymui ir ūkinės veiklos juose organizavimui;
d) Panevėžio miškų urėdijos teritorijoje esančių saugomų teritorijų apsaugai bei veiklos jose reguliavimui;

Siekiant visų išvardintų tikslų bei vadovaujantis atitinkamais teisės aktais, šiuo metu galiojantis miškotvarkos projektas Panevėžio miškų urėdijai parengtas 1997 metais pagal 1996 metų miškų inventorizacijos duomenis. Rengiant projektą pagaminta kartografinė taksacinė ir projektinė medžiaga: planšetai (miškų žemėlapiai) M 1 : 10000; medynų, miško grupių, ūkinių priemonių planai M 1 : 25000, apžvalginiai žemėlapiai pagal girininkija ir miškų grupes M 1 : 50000, taksoraščiai (miško sklypų detalūs aprašymai); girininkijų miškotvarkos projektai. Visa ši medžiaga yra naudojama miškų urėdijoje ir atitinkamose girininkijose, vykdant konkrečias ūkines priemones.

Ruošiant miškotvarkos projektą buvo atlikta praeito dešimtmečio ūkinės veiklos analizė. Ji naudota ūkinių priemonių projektavimui. Miškotvarkos projekte suprojektuoti kirtimai, miško atkūrimas, miško apsauga, medžioklės ūkio veikla, miškų melioracija, šalutinis ir rekreacinis miško naudojimas. Ūkinės priemonės projektuotos vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, siekiant maksimaliai suderinti ekologines, ekonomines ir socialines miškų funkcijas.

Pagrindiniai kirtimai projektuojami tik III ir IV miškų grupių medynuose. II miškų grupėje vykdomi pagrindiniai-atkūriamieji kirtimai gamtinę brandą pasiekusiuose medynuose bei stipriai pažeistuose, išretėjusiuose, blogos sanitarinės būklės medynuose. III ir IV miškų grupėse, projektuojant pagrindinių kirtimų apimtis, priimta viena iš apskaičiuotų kirtimų apimčių, labiausiai užtikrinant tolygų miško naudojimą, maksimalų medienos panaudojimą per kirtimo apyvartą, kuo stabilesnę pagrindinių kirtimų apimtį 20-30 metų laikotarpiui, medynų amžiaus struktūros pagerinimą bei miško apsauginių ir socialinių funkcijų išsaugojimą. Vadovaujantis šiais principais VĮ Panevėžio miškų urėdijai patvirtintos metinės pagrindinių kirtimų apimtys pagal medynus:

Medynai Plotas, ha Bendras tūris tūkst. m3 Likvidinis tūris
tūkst. m3
Pušynai 63 17,80 15,60
Eglynai 97 27,10 23,80
Ąžuolynai 17 3,70 3,20
Uosynai 3 0,60 0,50
Beržynai 188 46,30 39,30
Juodalksnynai 52 15,00 12,70
Drebulynai 81 20,90 19,90
Baltalksnynai 5 0,60 0,50
Iš viso 506 132,00 115,50

 


 

 

 

 

 

Rengiant biržių išdėstymo natūroje projektą, vadovautąsi Pagrindinių miško kirtimų taisyklėmis bei atsižvelgta į saugomų paukščių inventorizacijos metu nustatytas lizdavietes bei perimvietes. Neplynais kirtimais suplanuota kirsti 22 proc. pagrindinių kirtimų biržių.

Ugdymo kirtimais, priklausomai nuo miškų grupės, siekiami skirtingi tikslai: IIA miškų grupėje ugdymo kirtimais gerinamos tos medynų savybės, kurios užtikrina ekosistemų apsaugą, IIB grupės miškuose (rekreaciniuose) ugdymo kirtimais gerinamos rekreacinės miško savybės; III grupės miškuose pagrindinis ugdymo kirtimų tikslas – didinti miškų apsaugines savybes; IV miškų grupėje ugdymo kirtimais siekiama suformuoti maksimaliai produktyvius medynus bei laiku sunaudoti natūraliai atkrintančią medieną. Metinės ugdymo kirtimų apimtys VĮ Panevėžio miškų urėdijoje suprojektuotos 1227 ha plote, iškertamas tūris sudaro 38,1 tūkst.m3, likvidinės tūris – 23,6 tūkst.m3.

VĮ Panevėžio miškų urėdijos miškuose natūraliai atkrintanti tūrio dalis kasmet sudaro 21,6 tūkst.m3. Rekomenduojama metinė sanitarinių kirtimų apimtis – 27,7 tūkst.m3.

Metinė miško kirtimų apimtis sudaro 171,0 tūkst.m3, iš 1 ha mišku apaugusio ploto bus iškertama po 5,2 m3 bendro arba 4,1 m3 likvidinio tūrio. Projektuojama iškirsti 2,6 proc. viso medynų tūrio. Kirtimai projektuojami 4,8 proc. medynų ploto. Bendras medienos tūrio prieaigis 1 ha yra 6,0 m3. Projektuojama iškirsti 87 proc. bendrojo medienos tūrio prieaugio.

Miško atkūrimas projektuotas atsižvelgiant į miškų paskirtį (miškų grupes ir kategorijas), augavietes. Pirmam penkmečiui suprojektuotos metinės miško atkūrimo apimtys: želdymas – 249 ha, savaiminis atžėlimas – 286 ha, pomiškio išsaugojimas – 36 ha, dalinis želdymas – 9 ha. Vykdant miškų inventorizaciją medynai buvo įvertinti selekcinių požiūriu.

Suprojektuotos sanitarinės miško apsaugos ir priešgaisrinės miško apsaugos priemonės. Miškai įvertinti pagal degamumo klases. Įvertintas žvėrių gausumas ir apskaičiuotas leistinas jų tankumas. Apskaičiuota elninių žvėrių daroma žala. Rekreaciniuose miškuose projektuoti kraštovaizdžio formavimo kirtimai.

Visos išvardintos miškotvarkos projekte suplanuotos priemonės apima pagrindinius miškų urėdijos ūkinės veiklos darbus. Dalis šių priemonių – pagrindinių kirtimų norma, jaunuolynų ugdymas, miško atkūrimas ir gamtosauginiai reikalavimai – yra privalomos vykdyti.

VĮ Panevėžio miškų urėdijos miškotvarkos projekte yra pateiktas projekto ekonominis ir ekologinis pagrindimas, miško naudojimo prognozė 30-čiai metų su 100-ui metų subalansuoto tvaraus naudojimo perspektyva.

VĮ Panevėžio miškų urėdijos pagrindiniai miškų rodikliai
(pagal VĮ Panevėžio miškų urėdijos miškotvarkos projektą 1997-2006 metams)

Bendras miškų urėdijos plotas, ha 79345
Valstybinių miškų plotas (valstybinės reikšmės miškų), ha 39970
Privačių ir rezervuotų privatizavimui miškų plotas ha 39375
Miško žemės plotas ha 75155
Medynų plotas ha 72332
Valstybiniai miškai:  
Bendras medynų tūris tūkts. kub.m. 7004
Vidutinis medienos tūris 1 ha kub.m. 199
Brandžių medynų tūris tūkst.kub.m. 1680
Vidutinis brandžių medynų tūris 1 ha kub.m. 259
Bendras metinis medienos prieaugis tūkst.kub.m. 212
Metinis medienos prieaugis 1 ha kub.m. 6
Vidutinis medynų amžius 54
Miškingumas proc. Panevėžio rajone 34,2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miškų grupės ir pogrupiai VĮ Panevėžio miškų urėdijos teritorijoje
 

Miškai pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą, funkcinę paskirtį yra suskirstyti į atskiras grupes.:

Rezervatinių miškų funkcinė paskirtis - palikti miškus natūraliai augti, naudoti juos moksliniams tyrimams ir mokymui.
Specialiosios paskirties miškai skirstomi į ekosistemos apsaugos miškus, kuriose saugomos biologinės vertybės, ir rekreacinius miškus, skirtus poilsiui, kitoms visuomenės reikmėms ir turinčius atitinkamą įrangą ir infrastruktūrą.
Apsauginiai miškai - tai miškai, esantys draustiniuose ir parkuose, kuriuose nėra biologinių draustinių, apsaugos zonos ir kiti miškai.
Ūkinių miškų funkcinė paskirtis - nepertraukiamai tiekti medieną šalies ūkio ir gyventojų reikmėms, laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir nenualinant miškų, valyti orą, palaikyti gruntinio vandens lygį.Miškų grupės yra suskaidytos į pogrupius:

Draustinių miškai - tai miškai, esantys draustiniuose.
Saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai - tai miškai, esantys saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose, saugomų buveinių teritorijose ir saugomuose gamtos išteklių sklypuose.
Priešeroziniai miškai - tai miškai, esantys erozijai palankiose vietose, daubų ir skardžių šlaitai, statūs upių slėnių ir kitų vandens telkinių šlaitai, raguvos, nuošliaužų vietos, lengvai pustomi, atviri ar rekultivuojami smėlynai.
Miško parkai - poilsiui, visuomenės reikmėms naudojimui skirti miškai su privažiavimo keliais, poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, pasivaikščiojimo, dviračių, slidinėjimo takais, masinių renginių vietomis, paplūdimiais, įvairia poilsiui skirta įranga ir statiniais.
Rekreaciniai miško sklypai - tai miško sklypai, tradiciškai naudojami intensyviam poilsiui.
Valstybinių parkų apsaugos zonų miškai - tai miškai, esantys valstybinių parkų apsaugos zonose.
Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškų pogrupiui priskiriami miškų sklypai su vertingais medžiais, 100 metrų nutolę nuo magistralinių ir krašto kelių.
Laukų apsauginiai miškai - agrokraštovaizdžio miškai, atliekantys laukų apsaugines funkcijas.
Miško sėkliniai medynai - tai medynai, priskirti sėklininkystės objektų miškams ir įtraukti į LR valstybinį miškų genofondo registrą.
Vandens telkinių apsaugos zonų miškai - miškai, esantys paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų teritorijose.

Miškų grupės ir pogrupiai Visų nuosavybių
Viso (ha) Tame skaičiuje miško (ha) %
I grupės (rezervatiniai) miškai, viso - - -
II grupės (specialios paskirties) miškai, viso 10104,60 7657,80 10,20
A. ekosistemų apsaugos miškai, viso 6814,40 64892,00 8,60
Draustiniai (ir genetiniai) su 2 gr. ūkiniu režimu 4709,20 4389,40  
Saugomų kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškai 2075,00 2075,00  
Priešeroziniai miškai 30,20 30,20  
B. rekreaciniai miškai, viso 1215,20 1164,30 1,60
Miško parkai 528,90 478,00  
Miestų miškai 58,90 85,90  
Rekreaciniai miško sklypai 600,40 600,40  
III grupės (apsauginiai) miškai, viso 4702,70 4702,70 6,30
Draustiniai su 3 gr. ūkiniu režimu 183,50 183,50  
Valstybinių parkų apsauginių zonų miškai 27,00 27,00  
Kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai 55,70 55,70  
Laukų apsauginiai miškai 207,90 207,90  
Mokslo ir mokymo miškai 59,90 59,90  
Miško sėkliniai medynai 16,60 16,60  
Vandens telkinių apsaugos zonų miškai 4149,10 4149,10  
Iš viso II+III grupės miškų 14807,30 12360,50 16,50
IV grupės (ūkiniai)miškai, viso 64537,50 62794,10 83,50
Valstybinių parkų ūkiniai miškai 3365,00 3215,00  
Ūkiniai miškai 61172,50 59579,10  
Iš viso 59344,80 75154,60  


img img       Svetainę kūrė       Svetainių kūrimas www.proweb.lt
© Panevėžio miškų urėdija